Cursusvoorwaarden

Cursusvoorwaarden LOTUS® Studiekring Ede

1 Informatie
Alle informatie over de opleiding en vervolglessen van LOTUS® Studiekring Ede is te vinden op de website www.lotusstudiekringede.nl.

2 Privacy Statement
Alle informatie die door geinteresseerden wordt verstrekt aan LOTUS® Studiekring Ede wordt als vertrouwelijk gezien en wordt niet gebruikt anders dan voor registratiedoeleinden. Er wordt door LOTUS® Studiekring Ede geen informatie aan derden verstrekt.

3 Vrijblijvend informatie aanvragen
Als je vrijblijvend informatie aanvraagt, heb je geen plichten, maar ook geen rechten. Je bent dus niet verzekerd van een plaats tijdens de cursus. Door vrijblijvend informatie aan te vragen geef je slechts je interesse aan voor de desbetreffende cursus. Onderstaande cursusvoorwaarden zijn pas van toepassing na definitief inschrijven voor een cursus of opleiding.

4 Definitief Inschrijven
Als je je definitief inschrijft, verplicht je je tot betaling van het cursusgeld. Pas na betaling van het cursusgeld ben je verzekerd van een plaats. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier ga je akkoord met deze cursusvoorwaarden.

5 Betalingsvoorwaarden
Als je je definitief inschrijft, verplicht je jezelf om het cursusgeld binnen twee weken voor de eerste lesavond te voldoen. Bij annulering binnen twee weken vóór aanvang van de cursus ben je verplicht 25 euro administratiekosten te betalen. Bij annulering in de eerste maand van de cursus wordt dit bedrag vermeerderd met 15 euro per lesavond. Na deze eerste maand ben je het volledige cursusgeld verschuldigd. In overleg is termijnbetaling mogelijk. In dit geval betaal je 3/5 van het cursus geld binnen twee weken voor de eerste lesavond. De tweede maand betaal je 1/5 en de derde maand weer 1/5 van het totaal bedrag.

6 Duur van de overeenkomst
De cursusovereenkomst is geldig tot na het eerste lotusexamen. In het geval van extra lessen, een extra examen of een verandering in lesgeld wordt een nieuwe overeenkomst met je afgesloten.

7 Annulering
Wanneer je na inschrijving toch besluit om niet te komen, moeten wij je annulering voor aanvang van de cursus per e-mail gericht aan secretariaat@lotusstudiekringede.nl ontvangen hebben.

8 Overmacht
LOTUS® Studiekring Ede behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling, door ziekte van de docent of door calamiteiten. LOTUS® Studiekring Ede zal er echter alles aan doen de cursus doorgang te laten vinden. Het programma kan gewijzigd worden als de omstandigheden dit vereisen. Als de cursus wordt geannuleerd door LOTUS® Studiekring Ede, krijg je alles wat je betaald hebt voor de betreffende cursus weer terug. De door LOTUS® Studiekring Ede verstrekte lesmaterialen moet je in dat geval ook weer inleveren.

9 Lesmaterialen
Het lesboek en een basispakket grime zijn bij de prijs inbegrepen. Alle voor de cursus verplichte materialen die niet verstrekt worden door LOTUS® Studiekring Ede, moeten worden aangeschaft door de cursist.

De belangrijkste zaken die je zelf moet aanschaffen zijn: assortiment koffer, spiegel, nagelvijl.
Het is noodzakelijk  deze spullen de eerste les al mee te nemen.

10 Auteurs- en eigendomsrechten
1. Alle rechten van het door LOTUS® Studiekring Ede Opleidingen verstrekte cursusmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij LOTUS® Studiekring Ede, voorzover deze rechten niet bij anderen berusten.
2. Zonder schriftelijk toestemming van LOTUS® Studiekring Ede is het niet toegestaan om het cursusmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door LOTUS® Studiekring Ede worden verzorgd.
3. Het maken van beeld- en geluidmateriaal tijdens cursussen mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van de instructeurs van LOTUS® Studiekring Ede.

11 Verantwoordelijkheid
Jij als cursist blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor jouw handelingen in de cursus/training. Je bent verplicht om de instructeurs voldoende informeren over jouw gezondheidstoestand, relevant gebruik van medicijnen e.d.

12 Optredens
Als cursist mag je in het eerste jaar nergens namens of voor LOTUS® Studiekring Ede optreden. In het tweede jaar mag je in voorkomende gevallen namens of voor LOTUS® Studiekring Ede optreden. Dat mag alleen onder toezicht van de verantwoordelijk studieleider of een door hem/haar aangewezen persoon. Je bent gedurende de gehele cursus NIET BEVOEGD om zelfstandig op te treden.

13 Uitsluiting
LOTUS® Studiekring Ede is gerechtigd om de cursist, die om welke reden dan het verloop van de cursus structureel belemmert, verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen. Het advies van de verantwoordelijke studieleider is bindend hierin.

14 Lidmaatschap
Je bent na het behalen van je LOTUS® aantekening van harte welkom, maar je bent zeker niet verplicht om lid te worden van LOTUS® Studiekring Ede. Ook als aspirant-lid zijn de statuten en het huishoudelijk reglement op jou van toepassing.

15 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van LOTUS® Studiekring Ede en van de personen die namens haar optreden, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering worden gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van LOTUS® Studiekring Ede beperkt tot een maximum van 200 euro. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove onachtzaamheid van LOTUS® Studiekring Ede of haar vertegenwoordigers.

16 Kwaliteitswaarborg
LOTUS® Studiekring Ede garandeert dat de door jou betaalde lessen ook daadwerkelijk worden gegeven. LOTUS® Studiekring Ede waarborgt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de cursussen en streeft ernaar deze kwaliteit en betrouwbaarheid voortdurend te optimaliseren. Dat doen we door: -het geven van cursussen die door Het Oranje Kruis voorgeschreven en goedgekeurd zijn, -periodiek overleg over de voortgang en kwaliteit van de lopende cursus door de instructeurs, -evaluatie door en met de cursisten op verschillende momenten in de cursus. Daarnaast is LOTUS® Studiekring Ede aangesloten bij de landelijke Organisatie LOTUS®.