Informatie

Algemene informatie

Op 1 maart 1975 werd door Het Oranje Kruis de Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers gestart in Nederland, met als doel:

1) het contact en de samenwerking tussen haar leden tot stand te brengen;
2) de eenheid in het optreden te bevorderen;
3) de kennis en vaardigheden op peil te houden en verder te ontwikkelen;
4) medewerking te verlenen aan de opleiding tot LOTUS-slachtoffer;
5) medewerking te verlenen aan EHBO cursussen, examens, oefeningen etc.

In 2005 is de organisatie LOTUS (die tot dan toe onder de vlag van Het Oranje Kruis voer) verzelfstandigd.

LOTUS Studiekring Ede staat open voor iedereen die in het bezit is van een geldig EHBO-diploma en ouder is dan 18 jaar.

Doel
Het voornaamste doel is mensen op te leiden die in staat zijn om te

1) acteren: een ongevalssituatie natuurgetrouw uitbeelden;
2) grimeren: ongevalsletsels natuurgetrouw nabootsen;
3) ensceneren: een ongeval in scène zetten

Veiligheid
Bij het uitspreken van de woorden No Play door het LOTUS-slachtoffer stopt de oefenleider direct het spel, ten teken dat er daadwerkelijk iets aan de hand is.
Let op: je dient de echte hulpverlening serieus in te zetten.
Gelieve de No Play code aan de hulpverleners kenbaar te maken en op te nemen in de draaiboeken van rampenoefeningen.

De praktijk
De opzet van LOTUS Studiekring Ede is de hulpverlener- zowel in opleiding als gediplomeerd – dichter bij de praktijk van de eerstehulpverlening te brengen, waarmee wordt bedoeld:

1) Aan de hand van gedragingen van het slachtoffer en de antwoorden die het slachtoffer geeft op vragen van de hulpverlener kan geleerd worden vast te stellen wat het slachtoffer mankeert.
2) Door een medisch verantwoorde uitbeelding van het letsel kan de hulpverlener ook visueel waarnemen wat de verschijnselen van een bepaald letsel zijn.
3) Door een juiste enscenering van de ongevalsituatie kan de hulpverlener zich een voorstelling maken van wat er is gebeurd en kan de hulpverlener leren situaties te beoordelen en mogelijk gevaar herkennen.
4) Hulpverleners worden door het omgaan met LOTUS-slachtoffer(s) minder van hun stuk gebracht bij het zien van wonden, bloed etc. zodat zij beter in staat zijn eerste hulp te verlenen.
5) Hulpverleners leren slachtoffers te behandelen en dat kan alleen worden gedaan als men de handelingen regelmatig en met medewerking van LOTUS-slachtoffer(s) heeft kunnen beoefenen.
6) Een hulpverlener die gewend is om te werken met LOTUS-slachtoffers zal hierdoor veelal met minder moeite hulp verlenen, wanneer dit echt nodig is.

Wij verzorgen optredens voor EHBO-verenigingen, Rode Kruisafdelingen, bedrijven, scholen, brandweerkorpsen, kaderopleidingen, bedrijfshulpverlening etc.
Grote rampenoefeningen vinden plaats na goede samenspraak en overleg met brandweer, politie, ambulance,GGD en GHOR.

Deskundige hulp
Wilt u voor uw bedrijf, vereniging, school een ongeval in scène zetten dan zijn wij gaarne bereid om u deskundig te helpen.
Daarvoor kunt u contact met ons opnemen via het adres secretariaat@lotusstudiekringede.nl.