Voorwaarden voor inzet

Door het aanvragen van een LOTUS-slachtoffer gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

AANVRAGEN
1) Aanvragen moeten minimaal 14 dagen voor de datum van inzet ingediend zijn.  Indien later, neem dan telefonisch contact op met de coördinator via het nummer 06-10363909.
2) De aanvraag zal per e-mail worden bevestigd door de coördinator.
3) Aanvragen voor examens hebben altijd voorrang, mits op tijd aangevraagd.
4) De coördinator behoudt het recht om de aanvraag te aanvaarden of af te wijzen. Of de aanvraag gehonoreerd kan worden, zal uiterlijk 5 werkdagen voor de speeldatum worden meegedeeld.
5) Een LOTUS-slachtoffer, aangesloten bij LOTUS Studiekring Ede , mag niet zonder toestemming /medeweten van de coördinator  of bestuursleden spelen. Indien dit wel plaatstvindt kan dit gevolgen hebben voor het betrokken LOTUS-slachtoffer.
6) Op de locatie is minimaal aanwezig:
a. een wasgelegenheid, met bij voorkeur warm water (indien geen warm water aanwezig is graag vermelden);
b. een douchegelegenheid, afhankelijk van de aard van de spelopdracht en/of weersomstandigheden;
7) redelijkerwijs voldoende tijd en gelegenheid voor noodzakelijke pauzes, o.a. om de (eventueel zelf meegebrachte) drank of maaltijd te kunnen gebruiken.

Aanvragen kunnen tot 14 dagen voor datum van inzet kosteloos worden geannuleerd. Daarna brengen we 50% in rekening tot 5 dagen voor de speeldatum. Bedrijven die minder dan 5 werkdagen van tevoren afzeggen, zal het volledige bedrag in rekening gebracht worden.

Als er geen leden van LOTUS Studiekring Ede beschikbaar zijn, heeft de kring het recht om andere LOTUS-kringen in te schakelen, dit tegen de voor die kringen geldende tarieven.

OVERMACHT
1) Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de afspraken verhinderen en die  men bij aangaan van de afspraken niet had kunnen voorzien. Hieronder vallen o.a. een algemeen gebrek aan het tot stand brengen van de afspraken, prestatie, benodigde diensten, ziekte, niet-voorzienbare problemen of stagnatie in het verkeer of andere zaken waarvan LOTUS Studiekring Ede afhankelijk is.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door LOTUS Studiekring Ede niet mogelijk is , zijn beide partijen bevoegd de afspraken te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien LOTUS Studiekring Ede bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar afspraken heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar afspraken kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is aanvragende partij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke afspraak.

FIGURANTEN
De aanvrager moet zelf voor figuranten zorgen. Figuranten moeten in het bezit zijn van een geldige aantekening Eerste Hulp.
Figuranten kunnen alleen heel eenvoudige letsels spelen, zoals een simpele snij- of schaafwond.  De instructeur LOTUS of zijn/haar vervanger bepaalt de verwondingen van de figuranten, in overleg met de leidinggevende instructeur Eerste Hulp. De instructeur LOTUS of zijn/haar vervanger heeft het recht figuranten te weigeren.
Het aantal figuranten per LOTUS-slachtoffer is één. In overleg met de instructeur LOTUS of zijn/haar vervanger kan hiervan afgeweken worden.
De gewenste verwondingen moeten bij de aanvraag vermeld worden, in verband met het mee te nemen materiaal.
Ziektebeelden kunnen en mogen niet door figuranten worden gespeeld.

INZET
Leden van LOTUS Studiekring Ede kan geen dwang opgelegd worden. Zij spelen conform het reglement van Het Oranje Kruis. De instructeur LOTUS of een door hem/haar aangewezen persoon behoudt het recht om een LOTUS-slachtoffer terug te trekken voor of tijdens een inzet.

Wanneer, tijdens een inzet, een slachtoffer werkelijk onwel wordt, is het codewoord NO PLAY. Bij NO PLAY moet het spel en daarmee ook het trainingsdeel waarbij het betreffende slachtoffer betrokken is, worden stopgezet en moet contact opgenomen worden met de instructeur LOTUS of zijn/haar plaatsvervanger.

PRIVACY
De ruimte waarin gegrimeerd wordt, moet afsluitbaar zijn, vanwege de privacy. Na inzet moet er de mogelijkheid zijn om gebruik te maken van een wasruimte met warm en koud water.

PUBLICATIES
Zonder toestemming van de instructeur LOTUS mogen er geen foto’s of films gemaakt worden van de LOTUS-slachtoffers, tenzij het slachtoffer zelf uitdrukkelijk toestemming geeft. Materiaal waarop leden van LOTUS Studiekring Ede voorkomen en dat bedoeld is voor publicatie moet eerst ter goedkeuring overlegd worden aan LOTUS Studiekring Ede. Een exemplaar van het gepubliceerde moet worden opgestuurd naar het secretariaat van de kring.

ONKOSTENVERGOEDING
Wij brengen een onkostenvergoeding in rekening van € 23,50 per uur per LOTUS-slachtoffer, met een minimum van 2 uur.
Het vooraf grimeren en het achteraf afgrimeren van het LOTUS-slachtoffer hoort ook bij de declarabele uren. Houd daarom ook rekening met deze tijd bij het aanvragen van het/de LOTUS-slachtoffer(s).
Wij berekenen een kilometervergoeding door voor de afstand van huis naar de plaats van optreden en retour.
a. als van het openbaar vervoer gebruikt wordt gemaakt de gemaakte kosten.
b. als gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer bedraagt de kilometervergoeding 0,23 euro per kilometer.

BETALINGEN
1. Tenzij anders overeengekomen , dient betaling te geschieden binnen 15 kalender dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de 15 kalender dagen na de factuurdatum is de wederpartij automatisch in verzuim. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1.5% per maand , waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
2. in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij is betaling onmiddellijk opeisbaar.
3. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
5. Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is LOTUS Studiekring Ede, indien zij goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij niet, althans niet tijdig, in staat zal zijn haar betalingsverplichtingen jegens LOTUS Studiekring Ede na te komen, gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot dat de wederpartij daartoe desgevraagd voldoende zekerheid heeft gesteld binnen een daartoe door LOTUS Studiekring Ede te stellen redelijke termijn. Indien de wederpartij met zodanige zekerheidstelling in gebreke blijft, heeft LOTUS Studiekring Ede het recht de overeenkomst te ontbinden.

INCASSOKOSTEN
1. Buiten de hoofdsom en de rente komen eveneens alle door LOTUS Studiekring Ede te maken buitenrechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij; deze buitenrechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van de hoofdsom en rente met een minimum van € 125.00.
2. Indien LOTUS Studiekring Ede aantoonbare hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor rekening van de wederpartij.

SLOTBEPALING
Deze  voorwaarden zijn geldig bij inzet van alle leden en aspirantleden van LOTUS Studiekring Ede, daarbij inbegrepen alle externe LOTUS-slachtoffers en figuranten die ingezet worden onder auspiciën van LOTUS Studiekring Ede.

Alle eerder uitgegeven voorwaarden komen hierbij te vervallen.
Voorwaarden voor inzet d.d. 12 april 2023