Voorwaarden voor inzet

Als u akkoord gaat met de voorwaarden kunt u een LOTUS® Aanvragen

Vereniging LOTUS® Studiekring Ede stelt zich ten doel ondersteuning te verlenen aan instellingen en verenigingen die zich direct of indirect bezighouden met eerste hulp.

AANVRAGEN
1) Aanvragen moeten minimaal 14 dagen voor de datum van inzet ingediend zijn.  Indien later, neem dan telefonisch contact op met de coördinator. Tel: 06-10363909
2) De aanvraag zal per mail worden bevestigd door de coördinator.
3) Aanvragen voor examens hebben altijd voorrang, mits op tijd aangevraagd.
4) De coördinator behoud het recht om de aanvraag te aanvaarden of af te wijzen,of de aanvraag wel / niet gehonoreerd kan worden zal uiterlijk 5 werkdagen voor de speeldatum worden meegedeeld.
5) Een LOTUS®, aangesloten bij de kring Ede mag niet zonder toestemming /medeweten van de coördinator  of bestuursleden spelen. Indien dit wel plaatst vindt kan dit gevolgen hebben voor de betrokken LOTUS®
6) Op de locatie is minimaal aanwezig:
a. Een wasgelegenheid, met bij voorkeur warm water (indien geen warm water aanwezig is graag vermelden).
b. Afhankelijk van de aard van de spelopdracht en/of weersomstandigheden, kan het noodzakelijk zijn dat er ook een douche gelegenheid aanwezig en bruikbaar is.
7) Opdrachtgever zorgt redelijkerwijs voor gelegenheid tot voldoende eet-drink en rustpauze.

Aanvragen kunnen tot 14 dagen voor datum van inzet kosteloos worden geannuleerd. Daarna brengen we 50% in rekening tot 5 dagen voor de speeldatum. Bedrijven die minder dan 5 werkdagen van tevoren afzeggen, zal het volledige bedrag in rekening gebracht worden.

Als er geen leden van LOTUS® Studiekring Ede beschikbaar zijn, heeft de kring het recht om andere LOTUS® kringen in te schakelen, dit tegen de voor die kringen geldende tarieven.

Overmacht
1) Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de afspraken verhinderen en die bij aangaan van de afspraken niet hadden kunnen voorzien. Hieronder zullen mede zijn begrepen: een algemeen gebrek aan het tot stand brengen van de afspraken prestatie benodigde diensten, ziekte, niet voorzienbare problemen of stagnatie in het verkeer of andere zaken waarvan kring Ede afhankelijk is.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door kring Ede niet mogelijk is , zijn beide partijen bevoegd de afspraken te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schade vergoeding bestaat.
3. Indien kring Ede bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar afspraken heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar afspraken kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is aanvragende partij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke afspraak.

FIGURANTEN
De aanvrager moet zelf voor figuranten zorgen. Figuranten moeten in het bezit zijn van een geldige aantekening Eerste Hulp.
Figuranten kunnen alleen heel eenvoudige letsels spelen, zoals een simpele snij- of schaafwond.  De lotusinstructeur of zijn/haar vervanger bepaalt de verwondingen van de figuranten, in overleg met de leidinggevende instructeur Eerste Hulp.
Hij/zij heeft het recht figuranten te weigeren.
Het aantal figuranten per LOTUS® slachtoffer is één. In overleg met de lotusinstructeur of zijn/haar vervanger kan hiervan afgeweken worden.
De gewenste verwondingen moeten bij de aanvraag vermeld worden, in verband met het mee te nemen materiaal.
Ziektebeelden kunnen niet door figuranten worden gespeeld.

INZET
Leden kan geen dwang opgelegd worden. Zij spelen conform het reglement van het Oranje Kruis. De lotusinstructeur of een door hem/haar aangewezen persoon behoudt het recht om een LOTUS® slachtoffer terug te trekken voor of tijdens een spel.

Wanneer, tijdens een inzet, een slachtoffer werkelijk onwel wordt, is het codewoord
NO PLAY. Bij NO PLAY moet het spel en daarmee ook het trainingsdeel waarbij het betreffende slachtoffer betrokken is, worden stopgezet en moet contact opgenomen worden met de lotusinstructeur of zijn/haar plaatsvervanger.

PRIVACY
De ruimte waar gegrimeerd wordt, moet afsluitbaar zijn, vanwege de privacy. Na inzet moet er de mogelijkheid zijn om gebruik te maken van een wasruimte met warm en koud water.

PUBLICATIES
Zonder toestemming van de lotusinstructeur mogen er geen foto’s of films gemaakt worden van de LOTUS® slachtoffers, tenzij het slachtoffer zelf uitdrukkelijk toestemming geeft. Materiaal waarop leden van LOTUS® Studiekring Ede voorkomen en dat bedoeld is voor publicatie moet eerst ter goedkeuring overlegd worden aan LOTUS® Studiekring Ede. Een exemplaar van het gepubliceerde moet worden opgestuurd naar het secretariaat van de kring.

ONKOSTENVERGOEDING
Wij brengen een onkostenvergoeding in rekening van € 22,50 per uur per LOTUS® met een minimum van 2 uur.
Het vooraf grimeren en het achteraf afgrimeren van de LOTUS® hoort ook bij de declarabele uren en dient derhalve ook rekening mee te worden gehouden bij het aanvragen van de LOTUS® betreffende de aanvangstijd c.q. sluitingstijd.
Vervoerskosten van huis naar de plaats van optreden en retour.
a. als van het openbaar vervoer gebruikt wordt gemaakt de gemaakte kosten.
b. als gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer kilometer vergoeding van.0,28 euro per kilometer.

BETALINGEN
1. Tenzij anders overeengekomen , dient betaling te geschieden binnen 15 kalender dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de 15 kalender dagen na de factuurdatum is de wederpartij automatisch in verzuim. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1.5% per maand , waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
2. in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij is betaling onmiddellijk opeisbaar.
3. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
5. Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is kring Ede, indien zij goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij niet, althans niet tijdig, in staat zal zijn haar betalingsverplichtingen jegens kring Ede na te komen, gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot dat de wederpartij daartoe desgevraagd voldoende zekerheid heeft gesteld binnen een daartoe door kring Ede te stellen redelijke termijn. Indien de wederpartij met zodanige zekerheidstelling in gebreke blijft heeft kring Ede het recht de overeenkomst te ontbinden.

INCASSOKOSTEN
1. Buiten de hoofdsom en de rente komen eveneens alle door kring Ede te maken buitenrechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij; deze buitenrechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van de hoofdsom en rente met een minimum van € 125.00
2. Indien kring Ede aantoonbare hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor rekening van de wederpartij.

SLOTBEPALING
Deze  voorwaarden zijn geldig bij inzet van alle leden en aspirantleden van LOTUS® Studiekring Ede, daarbij inbegrepen alle externe L.O.T.U.S.-slachtoffers en figuranten die ingezet worden onder auspiciën van LOTUS® Studiekring Ede.

Alle eerder uitgegeven voorwaarden komen hierbij te vervallen.
Voorwaarden voor inzet d.d. 15-03-2019