Disclaimer

Deze internetsite wordt u aangeboden door LOTUS Studiekring Ede.

2. De inhoud van de site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. LOTUS Studiekring Ede zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar geeft dit aangaande geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid.

3. Adresgegevens op deze website zijn alleen bestemd  voor diegene die gebruik wil maken van de diensten van LOTUS Studiekring Ede. Het is commerciële en overige instellingen verboden op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens hiervan gebruik te maken .

4. LOTUS Studiekring Ede aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.lotusstudiekringede.nl, of uit het afgaan op informatie die op de site wordt verstrekt.

5. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein www.lotusstudiekringede.nl) in onze site, brengen u naar sites van derden, waarbij LOTUS Studiekring geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie.

6. Gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan www.lotusstudiekringede.nl toestuurt (al dan niet per e-mail of andere wegen), zijn in principe niet-confidentieel en mogen door LOTUS Studiekring Ede vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Het is LOTUS Studiekring Ede daarbij toegestaan om de door u voorgestelde ideeën, concepten, kennis en technieken naar eigen inzicht te gebruiken. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard (zoals naam- en adresgegevens). Deze worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden beschikbaar gesteld.

7. Alle gegevens die u stuurt naar www.lotusstudiekringede.nl moeten juist en rechtsgeldig zijn en mogen geen inbreuk maken op de rechten van derden.

8. LOTUS Studiekring Ede  behoudt zich alle rechten, waaronder de rechten van intellectuele eigendom, met betrekking tot via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder teksten, lesmaterialen, grafisch materiaal en logo’s) voor.
Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LOTUS Studiekring Ede.

9. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden (mits wij daartoe de mogelijkheid hebben geboden) voor uw eigen persoonlijk gebruik.

10. LOTUS Studiekring Ede behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze disclaimer op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.