Huishoudelijk regelement

Opmerking: Waar hij staat mag ook zij gelezen worden.

Artikel 1. Inleiding

1   De studiekring is opgericht op één september negentienhonderd en zevenentachtig (01-09-1987) en is een door de Koninklijke Nationale Bond voor Reddingswezen “Het Oranje Kruis” erkende studiekring. De kring is aangesloten bij de landelijke Organisatie LOTUS®, gevestigd in Den Haag. In 1990 is de kring opgegaan in een vereniging.
De kring en de vereniging hebben op dit moment dezelfde naam: LOTUS® Studiekring Ede.

3   Het is mogelijk om binnen de vereniging meerdere kringen te houden.

Artikel 2. Leden

1   Personen die erelid zijn zonder een andere vorm van lidmaatschap hebben geen stemrecht in de algemene vergadering.
Ereleden die in strijd handelen met statuten of huishoudelijk reglement kunnen door de algemene vergadering van hun eretitel ontheven worden. (artikel 3 t/m 9)

2   Een aanmelding of opzegging per e-mail wordt beschouwd als zijnde schriftelijk gedaan. De secretaris bevestigt een aanmelding of opzegging altijd schriftelijk. (artikel 5)

 3   De leden ontvangen bij 15-en 25-jarig lidmaatschap een attentie van de vereniging.

Artikel 3. Contributie

1   Leden zijn verplicht de jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen contributie te betalen. 

2   Ereleden zijn geen contributie verschuldigd, ook als zij een ander lidmaatschap binnen de vereniging hebben. (artikel 9)

Artikel 4. Vergoedingen

1   Leden die op verzoek van de vereniging deelnemen aan activiteiten hebben recht op een onkostenvergoeding. Het gaat hierbij om activiteiten die maandelijks door de coördinator in de agenda worden geplaatst.

2   De vergoeding wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. Deze vergoeding hoeft niet overeen te komen met het bedrag wat door de vereniging in rekening gebracht wordt bij de vragende organisatie.

3   De vergoeding voor een inzet kan afwijken van de in de algemene vergadering vastgestelde vergoeding, als door de vereniging vóór een inzet een afwijkend tarief is afgesproken met de vragende organisatie.

4   Leden hoeven de ontvangen vergoedingen niet terug te betalen in geval van wanbetaling door de vragende organisatie, als zij volgens afspraak bij die organisatie gespeeld hebben. (artikel 8 punt 3)

Artikel 5. Opleidingsgroep

1   De kringinstructeur LOTUS® bepaalt het optreden naar buiten van opleidingsgroepsleden. De voorwaarden voor optreden zijn beschreven bij de Organisatie LOTUS®.

2   Het zelfstandig optreden zonder toestemming van de kringinstructeur LOTUS® is ten strengste verboden en kan tot verwijdering van de opleiding gevolg hebben.

Artikel 6. Studiebijeenkomsten

1   De data en lestijden van de studiebijeenkomsten worden jaarlijks, in overleg met het bestuur, vastgesteld door de instructeurs LOTUS®. De studiebijeenkomsten worden gepland op een vaste dag in de maand, nader te bepalen in de algemene vergadering. Bij verhindering moet de betreffende instructeur LOTUS® gewaarschuwd worden door het lid.

2   Leden moeten op tijd komen. In het geval een lid later komt of eerder weg moet, moet hij dit vooraf melden bij de instructeur LOTUS®.

3   Leden dienen hun grime-materiaal op de studiebijeenkomsten bij zich te hebben, tenzij van tevoren anders is aangegeven.

4   Gegrimeerd op een studiebijeenkomst te verschijnen, dan wel deze te verlaten is ten STRENGSTE VERBODEN.

Artikel 7 Competentie

1   Het lid is verplicht minimaal 6 lessen per seizoen bij te wonen zodat hij voldoende competent is om in aanmerking te komen voor een verlenging van de geldigheidsduur van de aantekening LOTUS®.

2   Het lid is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn competentie.

3   Het lid is verplicht mee te werken aan een competentietoets, als er twijfel bestaat over de competentie van het lid.

4   Indien voor het afnemen van de genoemde competentietoets kosten gemaakt moeten worden, dan is LOTUS® Studiekring Ede gerechtigd deze te verhalen op het lid.

5   Een vergoeding voor de competentietoets wordt jaarlijks in de algemene vergadering vastgesteld.

6   De instructeur LOTUS® die de competentietoets afneemt, beslist in samenspraak met de kringinstructeur of het lid al dan niet competent is.
(mogelijk gebeurt dit door een instructeur LOTUS® nog niet aangesloten bij LOTUS® studiekring Ede)

7   Voor een tweede competentietoets wordt de afgesproken vergoeding in rekening gebracht bij het lid, aangevuld met een vergoeding voor de gemaakte reiskosten van de betreffende instructeur LOTUS®. De vergoeding plus de reiskostenvergoeding worden in hun geheel afgedragen aan de bezoekende instructeur LOTUS®.

Artikel 8. Grime

1   De materialen die uitgedeeld worden tijdens de lessen blijven eigendom van de vereniging. Het lid heeft echter het recht om de in bruikleen zijnde materialen te gebruiken bij andere dan de in artikel 2 lid 2 van de statuten genoemde activiteiten.

2   Het is cursisten en leden niet toegestaan om de door LOTUS® Studiekring Ede verstrekte materialen te gebruiken bij andere dan door LOTUS ®Studiekring goedgekeurde optredens.

Artikel 9. Optreden

1   Optredens voor eigen vereniging moeten vooraf bekend zijn bij de coördinator.
Alle leden van de vereniging zijn verplicht hun optredens te melden bij de coördinator.
Daaronder vallen ook de in het vorige artikel genoemde externe activiteiten.
Optredens voor eigen vereniging worden niet in rekening gebracht.

2   Leden die zonder toestemming of medeweten van de kringinstructeur/ coördinator optreden anders dan voor eigen vereniging kunnen geen aanspraak maken op vergoeding of rechtsbijstand van LOTUS ®Studiekring Ede ingeval van persoonlijk of zakelijk letsel of schade.  LOTUS ®Studiekring Ede accepteert in die gevallen geen verantwoording voor het optreden en de gevolgen daarvan door het betreffende LOTUS® slachtoffer,

3   Binnen de vereniging bestaan afspraken over de gang van zaken rond en tijdens een optreden. Deze afspraken betreffen tenminste: vervoer, kleding, hygiëne en taakverdeling. Zo nodig worden aparte afspraken gemaakt over optredens bij eerste hulp lessen, -examens en oefeningen. De coördinator zorgt ervoor dat alle leden op de hoogte zijn van deze afspraken.

4   De aanwezige LOTUS® slachtoffers passen zich aan, aan de regels van de ontvangende vereniging of organisatie. Daar waar mogelijk moeten zij zich houden aan geldende voorschriften inzake kleding, gedrag en spraak.

5   Invulling van het gewenste spel gebeurt altijd in overleg met de vragende lesinstructeurs. Leden hoeven geen letsels te spelen, waar zij zich niet vertrouwd mee voelen of waarbij verergering van eigen, al bestaand, letsel zou kunnen optreden.

6   De vereniging is in het bezit van algemene voorwaarden waaraan de aanvraag voor LOTUS® inzet moet voldoen.
Bij optredens niet voor eigen vereniging wordt door de coördinator een persoon aangewezen die gedurende het optreden verantwoordelijk is voor de aanwezige LOTUS® slachtoffers.

7   Deelname van leden aan activiteiten vindt plaats onder de eindverantwoording van de kringinstructeur/coördinator. Daarom is deelname alleen mogelijk na toestemming van de instructeurs LOTUS®/coördinator. Leden van de vereniging die na toestemming deelnemen aan een activiteit zijn verzekerd tegen ongevallen.

8   De kringinstructeur/coördinator of een door hem aangewezen persoon ziet tijdens optredens toe op naleving van de voorschriften en de gemaakte afspraken. Ook let hij op de veiligheid (gevaarlijke omstandigheden). Hij onderneemt, eventueel achteraf, actie bij problemen. Bij grotere oefeningen (waarbij zeven of meer personen betrokken zijn) fungeert deze persoon als toezichthouder en beeldt daarbij zelf geen slachtoffer uit. Voor deze activiteit wordt het normale tarief in rekening gebracht.

9   De kringinstructeur zorgt ervoor dat iedere deelnemer aan een activiteit de termen ‘nonex’ en ‘no play’ op de juiste manier weet te gebruiken.

10  Bij een oefening met een groot aantal slachtoffers kunnen niet- gediplomeerde slachtoffers worden ingeschakeld, tot een maximum van twee niet -gediplomeerden op één LOTUS® slachtoffer. De kringinstructeur (of een door hem aangewezen persoon) zorgt voor instructie van de niet-gediplomeerden. De vragende organisatie die de niet-gediplomeerden aanwijst is verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van deze aangewezen slachtoffers tijdens de oefening.

Artikel 10. Vertegenwoordiging

1   Als de instructeurs LOTUS® en coördinator geen lid zijn van het bestuur dan moeten zij door het bestuur gemachtigd worden de vereniging naar buiten toe te vertegenwoordigen. (artikel 13)

Artikel 11. Bestuursleden

1   De vereniging heeft een rooster van aftredende bestuursleden, dat bekend is bij de secretaris. Dit rooster voorziet erin dat voorzitter, secretaris en penningmeester niet tegelijkertijd kunnen aftreden. Het rooster van aftreden wordt samen met de overige relevante stukken 14 dagen voorafgaand aan de algemene vergadering opgestuurd naar de leden. (artikel 11, lid 6)

2   Tegenkandidaten voor één van de herkiesbare functies moeten zich uiterlijk twee dagen voor de algemene vergadering schriftelijk melden bij de secretaris. De kandidatuur moet gesteund worden door tenminste drie gewone leden van de vereniging.

3   Bij tussentijds aftreden van één van de bestuursleden wordt door het bestuur een interim-bestuurslid aangewezen tot een eerstvolgende algemene vergadering. Bestuursleden die tussentijds aftreden, hebben een opzegtermijn van één maand. (artikel 11, lid 8)

4   Wanneer de secretaris en penningmeesterschap bij één persoon verenigd zijn, dan moet uit het bestuur een vicevoorzitter gekozen worden die deel uit gaat maken van het dagelijks bestuur. De secretaris en penningmeester zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De leden hebben te allen tijde het recht de administratie van de secretaris en de penningmeester in te zien.

5   De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging en registreert alle inkomsten en uitgaven. Hij voert de correspondentie verband houdend met het financieel beheer. Alle overige correspondentie valt onder de verantwoording van de secretaris. Voor het beschikken over het in de algemene vergadering vastgestelde bedrag is zijn handtekening voldoende.
Hij dient minstens vier weken voor de algemene jaarvergadering bij het bestuur in:

  1. een rekening en verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar,
  2. een begroting van inkomsten en uitgaven voor het eerstvolgende jaar.

Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor alle onder zijn zijnde gelden, behalve voor gelden die bij bank of giro zijn gestort of met goedvinden van het bestuur zijn belegd.

Artikel 12. Bestuursvergaderingen

1   Tenminste eenmaal per jaar worden de instructeur LOTUS® en coördinatoren die geen deel uitmaken van het bestuur uitgenodigd voor een bestuursvergadering.

Artikel 13. Kringinstructeur

1   De zittende kringinstructeur dient in het bezit te zijn van een geldig diploma instructeur LOTUS®. Indien meerdere instructeurs LOTUS® lid zijn van de vereniging, dan zijn de instructeurs LOTUS® bij toerbeurt kringinstructeur volgens een in de algemene vergadering af te spreken rooster, telkens voor een periode van tenminste één jaar. De kringinstructeur is lid van het bestuur. De functie van kringinstructeur is verenigbaar met een andere bestuursfunctie.
De kringinstructeur vertegenwoordigt in het bestuur alle bij de vereniging betrokken instructeurs LOTUS®.

Artikel 14. Coördinator

1   De coördinator is belast met de aanvragen en uitzending van de leden van de vereniging.
De coördinator is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De leden hebben te allen tijde het recht de administratie van de coördinator in te zien.

Artikel 15 Instructeur LOTUS®

1   De instructeur LOTUS® verplicht zich de ontwikkelingen binnen de LOTUS® bij te houden en door te geven aan de leden.

2   Het is de instructeur LOTUS®, indien lid van LOTUS® Studiekring Ede, niet toegestaan om zonder voorafgaande kennis van en toestemming door de kringinstructeur les te geven bij andere kringen of opleidingen, zowel in als buiten de organisatie LOTUS®.

3   Het is een instructeur LOTUS® toegestaan om les te geven bij kringen anders dan LOTUS Studiekring Ede, mits de kringinstructeur van LOTUS Studiekring Ede voor deze lessen toestemming gegeven heeft.

4   LOTUS® Studiekring Ede is gerechtigd om bij een kring een vergoeding te vragen, als één of meerdere instructeurs van LOTUS® Studiekring Ede bij de andere kring les geven. Deze vergoeding staat in verhouding tot het aantal lessen dat buiten de eigen kring gegeven wordt en wordt na samenspraak met de instructeur LOTUS® door het bestuur vastgesteld.

5   Het is de instructeur LOTUS® verboden om les te geven bij een organisatie buiten de organisatie LOTUS®, tenzij het handelt om een door de organisatie LOTUS® erkende organisatie met certificerende bevoegdheid.

Artikel 16. Controlecommissie financiële administratie

1   De commissie bestaat uit drie gewone leden van de vereniging. De leden worden voor maximaal drie jaar gekozen in de commissie.
De commissie controleert eenmaal per jaar de administratie van de penningmeester en doet verslag aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de leden verleent de algemene vergadering decharge aan het bestuur. Als de financiële administratie niet in orde blijkt te zijn, heeft de penningmeester twee maanden de tijd om dat te herstellen. De algemene vergadering verleent in dat geval een voorlopig decharge. Blijken de boeken in die twee maanden in orde te zijn, dan wordt het voorlopig decharge automatisch omgezet naar een definitief decharge. Blijken de boeken niet in orde, dan moet een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen worden.

Artikel 17. Algemene bepalingen

1   Voor alle leden die een functie bekleden binnen de vereniging: tussen het verstrijken van de maximale tijd en het opnieuw bekleden van de functie door dezelfde persoon moet tenminste 1 jaar zitten.

Artikel 18. Verzekeringen

1   De vereniging heeft voor haar leden ongevallenverzekering. Deze verzekering keert na een incident pas uit als blijkt dat het lid geen of onvoldoende eigen verzekering heeft.

Artikel 19. Wijzigingen

1   Alleen leden van de vereniging kunnen voorstellen voor wijzigingen in het huishoudelijk reglement indienen.
Wijzigingsvoorstellen moeten tenminste zes weken voor de algemene vergadering schriftelijk bij de secretaris ingediend worden. De voorstellen moeten minimaal vier weken voor de algemene vergadering door de secretaris naar de leden gestuurd worden.

2   Een wijziging op het huishoudelijk reglement treedt in werking op de datum van goedkeuring door de algemene vergadering.

aldus vastgesteld te Ede,

20-03-2018

namens de leden:

Secretaris: Sjacco Nab

Penningmeester: Marian van Hunen

Voorzitter: Anja van Lagen-Hooijer

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit huishoudelijk reglement is gebaseerd op het afschrift van de statuten van de vereniging LOTUS®Studiekring Ede en is een wijziging van de eerdere opgestelde huishoudelijk reglementen van 8 december 1987 en 31 augustus 1992 en 13 februari 2014.