Statuten

PK/026041.01.statw.
1
STATUTENWIJZIGING
Heden, achtentwintig oktober tweeduizend tien,
verscheen voor mij, Mr Peter van der Kolk, notaris te Ede:
mevrouw Dirkje Bullinga, wonende te 6714 KA Ede, Brederhorst 21, geboren te
Wageningen op achttien april negentienhonderd zesenzestig;
(de identiteit is door mij, notaris, vastgesteld, blijkens het navolgende document:
rijbewijs, nummer 3327470572, geldig tot vijftien juni tweeduizend vijftien);
ten deze handelend in haar hoedanigheid van secretaris van de vereniging:
LOTUS STUDIEKRING EDE, statutair gevestigd te Ede, ingeschreven in het
Handelsregister onder dossiernummer 40124271, en adres hebbend te 6714 KA Ede,
Brederhorst 21,
en als zodanig deze vereniging ingevolge artikel 17 lid 3 van haar statuten
rechtsgeldig vertegenwoordigend.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:
INLEIDING
– dat de vereniging is opgericht bij akte, twee oktober negentienhonderd negentig
verleden voor Mr A. de Leeuw, destijds notaris te Ede;
– dat de statuten van de vereniging sedertdien niet zijn gewijzigd;
– dat bij besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging van acht
september tweeduizend negen is besloten de statuten van de vereniging te doen
wijzigen. Een uittreksel uit de notulen van die vergadering wordt aan deze akte
gehecht.
Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de verschenen persoon, handelend als
gemeld, bij deze akte de statuten te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt:
STATUTEN
NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: L.O.T.U.S. Studiekring Ede.
2. De vereniging is gevestigd te Ede.
3. De vereniging is opgericht op twee oktober negentienhonderd negentig en aangegaan
voor onbepaalde tijd.
4. De vereniging is aangesloten bij de Organisatie LOTUS, gevestigd te Den Haag.
5. De vereniging is een door de Koninklijke Nationale Organisatie voor Reddingwezen en
Eerste Hulp bij Ongelukken “Het Oranje Kruis” erkende organisatie.
DOEL
Artikel 2
1. L.O.T.U.S. Studiekring Ede heeft tot doel:
a. het zoveel mogelijk betrekken van lotus bij opleiding en oefening van de eerste
hulp;
b. zorgdragen voor voldoende competente lotusslachtoffers ten behoeve van het
eerste-hulponderwijs;
KOPIE
PK/026041.01.statw.
2
c. zorgdragen voor de toegankelijkheid van lotus, dat wil zeggen dat iedereen weet
wat lotus is en doet;
d. door middel van het uitbeelden van slachtoffers en ziektebeelden de kwaliteit van
de opleiding en uitvoering van de eerste hulp positief te beïnvloeden.
2. De vereniging wil dit doel bereiken onder meer door:
a. ervoor zorg te dragen dat er studiebijeenkomsten worden georganiseerd;
b. te bevorderen dat opleidingsgroepen in het leven worden geroepen waar eerstehulpverleners
kunnen worden opgeleid tot (aspirant)lotusslachtoffer;
c. toezicht te houden op de naleving van de voorschriften inzake de opleiding, de
voortgezette opleiding en het optreden naar buiten;
d. studiedagen en demonstratiebijeenkomsten te organiseren;
e. contacten en andere vormen van samenwerking te onderhouden met de
organisaties op het terrein van de eerste hulp;
f. alle andere wettige middelen te gebruiken die tot het doel kunnen leiden.
LEDEN
Artikel 3
1. De vereniging kent:
a. gewone leden: natuurlijke personen, in het bezit van een geldige lotusmodule, die
zich verbinden, periodiek aan te tonen dat zij over de juiste competenties
beschikken. Uitzondering op deze regel vormt de samenstelling van het bestuur.
Eén lid van het bestuur is niet verplicht over een geldige lotusmodule te
beschikken. (zie ook artikel 11 lid 2)
b. ereleden: natuurlijke personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt
voor de vereniging en als zodanig zijn aangewezen door de algemene
vergadering. (zie ook artikel 4, lid 2)
c. aspirant-leden: natuurlijke personen, in het bezit van een geldig eenheidsdiploma
eerste hulp, die de opleiding tot aspirant lotus volgen.
d. buitengewone leden: natuurlijke personen die als zodanig zijn toegelaten.
2. Buitengewone leden zijn geen leden in de zin van de wet en hebben geen stemrecht
in de algemene vergadering.
Buitengewone leden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke
hen uitdrukkelijk bij of krachtens de statuten of reglementen zijn toegekend of
opgelegd.
3. Het erelidmaatschap kan naast het gewone lidmaatschap bestaan.
4. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn
opgenomen, alsmede berichten van verhuizing, opzegging, schorsing en andere
relevante gegevens.
Artikel 4
1. Het gewone en aspirant-lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke aanmelding
bij de secretaris van de vereniging of een door hem of haar aangestelde persoon. Het
bestuur beslist over de toelating.
2. Het erelidmaatschap wordt verkregen door beslissing van de algemene vergadering.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
Artikel 5
1. Het gewone lidmaatschap eindigt door:
PK/026041.01.statw.
3
a. schriftelijke opzegging door de vereniging;
b. overlijden van het lid;
c. het niet hebben van tenminste één geldige lotusmodule;
d. schriftelijke opzegging door het lid;
e. door ontzetting uit het lidmaatschap;
2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan alleen schriftelijk tenminste één
maand voor het einde van het lopende verenigingsjaar.
Indien een opzegging niet tijdig en niet schriftelijk heeft plaatsgehad, loopt het
lidmaatschap door tot tenminste het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar,
tenzij het bestuur anders besluit.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan alleen gebeuren wanneer
een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap zoals in de statuten
vermeld te voldoen of wanneer een lid zijn verplichtingen naar de vereniging toe niet
nakomt. Opzeggen door de vereniging kan alleen schriftelijk en met een termijn van
tenminste één maand.
4. Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd als van de vereniging of van het
betreffende lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
5. Ontzetting gebeurt door de vereniging en kan alleen worden uitgesproken wanneer
een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het lid wordt zo spoedig mogelijk
schriftelijk van het besluit en met opgave van redenen in kennis gesteld.
6. Van een besluit tot opzegging of ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene
binnen één maand na ontvangst van het besluit beroep open op de algemene
vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
SCHORSING
Artikel 6
1. Een lid kan door het bestuur geschorst worden, indien hij of zij bij herhaling de
verenigingsregels overtreedt. De verenigingsregels zijn vastgelegd in het
Huishoudelijk reglement.
2. Schorsing van het lid kan alleen schriftelijk tenminste één maand voor het einde van
het lopende verenigingsjaar. Een schorsing wordt voor een periode van hooguit drie
(3) maanden vastgesteld. Als na deze periode geen uitsluitsel gegeven kan worden,
wordt het lid geacht te zijn ontzet.
3. Wanneer een lid geschorst is, mag hij/zij geen activiteiten namens de vereniging
doen, heeft hij/zij geen toegang tot de lesavonden en heeft hij/zij alleen toegang tot
dat deel van de algemene vergadering, waarin zijn/haar schorsing besproken wordt.
Het geschorste lid behoudt het recht op vergoedingen voor inzetten die plaatsvonden
buiten de schorsingstijd.
ERELEDEN EN ASPIRANT-LEDEN
Artikel 7
1. Ereleden moeten aan alle eisen in artikel 3 lid 1 sub b voldoen.
2. Aspirant-leden moeten aan alle eisen in artikel 3 lid 1 sub c voldoen.
RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN
PK/026041.01.statw.
4
Artikel 8
1. Een lid is verplicht de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging na te
leven.
2. Een lid is verplicht de statuten van de Organisatie LOTUS na te leven.
3. Leden van de vereniging kan niet gevraagd worden een financiële bijdrage te leveren
om een tekort in de vereniging op te heffen.
JAARLIJKSE BIJDRAGE
Artikel 9
1. De leden zijn verplicht om vooraf de jaarlijkse contributie te betalen. De hoogte van de
contributie wordt ieder jaar door de algemene vergadering vastgesteld.
2. De algemene vergadering kan besluiten tot heffing van hoofdelijke omslagen over de
leden.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van
de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.
4. Het tussentijds beëindigen van het lidmaatschap geeft het lid geen recht op restitutie
van contributie.
5. Aspirant-leden betalen geen contributie, maar cursusgeld.
ORGANISATIE LOTUS
Artikel 10
1. Tenminste twee weken voor een algemene vergadering van de Organisatie LOTUS
wordt de algemene vergadering van de vereniging gehouden. Als het mogelijk is, staat
de agenda van de Organisatie LOTUS op de agenda van de algemene vergadering
van L.O.T.U.S. Studiekring Ede. Het bestuur is verplicht om over zaken die ook de
belangen van de Organisatie LOTUS of een andere lotuskring raken voorafgaand
overleg te plegen met het bestuur van Organisatie LOTUS of het bestuur van die
andere lotuskring. Komen de betrokken besturen niet tot overeenstemming, dan
beslist het bestuur van Organisatie LOTUS.
2. De statuten van de vereniging moeten de goedkeuring van de Organisatie LOTUS
hebben.
BESTUUR
Artikel 11
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf personen, die door de
algemene vergadering worden benoemd uit de gewone leden.
2. De algemene vergadering kan besluiten, dat één lid van het bestuur buiten de leden
wordt gekozen. Na de verkiezing en benoeming wordt dit bestuurslid tevens lid van de
vereniging.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door eindigen van het verenigingslidmaatschap van het bestuurslid;
b. door ontslag van het bestuurslid;
c. door aftreden van het bestuurslid.
4. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of
geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
5. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn/haar benoeming af volgens een door het
PK/026041.01.statw.
5
bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is direct herkiesbaar, tenzij
hij/zij wenst af te treden of tenzij de maximale bestuurstermijn bereikt is.
6. Een bestuurslid mag maximaal drie termijnen achtereenvolgend besturen, tenzij de
algemene vergadering anders besluit. Opvolging is geregeld in het huishoudelijk
reglement.
7. De bestuurders zijn te allen tijde bevoegd zelf af te treden.
8. Als een bestuurslid tussentijds wil aftreden, moet hij of zij een opzegtermijn
inachtnemen. Deze termijn is nader bepaald in het huishoudelijk reglement.
BENOEMING EN SCHORSING BESTUURSLEDEN
Artikel 12
1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd. Het bestuur
wijst uit haar midden een secretaris en penningmeester aan. Een bestuurslid kan
tijdelijk meer dan één functie bekleden, met uitzondering van de combinatie
voorzitter/penningmeester.
2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks
bestuur.
3. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden onder verantwoordelijkheid
van de secretaris notulen opgemaakt. Deze notulen worden in dezelfde of in de
eerstvolgende vergadering vastgesteld en als blijk daarvan door de voorzitter en de
secretaris ondertekend.
4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande vergaderingen van en
de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
5. Een bestuurslid kan worden geschorst door het bestuur en kan worden ontslagen of
worden geschorst door de algemene vergadering. Kennisgeving van schorsing of
ontslag gebeurt schriftelijk aan het betrokken bestuurslid en voor zover nodig aan het
bestuur. Artikel 5 lid 4 is ook hier van toepassing, met dit verschil dat het hier
uitsluitend gaat om de bestuursfunctie en niet om het verenigingslidmaatschap.
6. Zolang een bestuurslid geschorst is, mogen de aan het bestuurslidmaatschap
verbonden rechten en plichten niet worden uitgeoefend.
BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
Het bestuur is in dat geval verplicht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes
maanden, een algemene vergadering te beleggen waarin de vacature behandeld
wordt.
3. Het bestuur mag onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak
laten uitvoeren door leden van de vereniging die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur mag overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van
registergoederen aangaan. Het bestuur mag ook overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, aangaan. Het
bestuur mag overeenkomsten aangaan, waarbij de vereniging zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Voor al deze overeenkomsten is wel de goedkeuring van de algemene vergadering
vereist. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan slechts door de vereniging tegen
PK/026041.01.statw.
6
derden beroep worden gedaan.
5. Het bestuur mag uitgaven doen tot een bedrag dat jaarlijks in de algemene
vergadering wordt vastgesteld.
6. Het bestuur heeft goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor het besluiten
tot:
a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een krediet wordt
verleend;
b. het uitlenen van gelden anders dan aan een lid wegens aankoop van materialen,
die hij mede ten gunste van de vereniging koopt,
c. het lenen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de
vereniging verleend krediet;
d. het aangaan van contracten waarbij partijen een geschil beëindigen of een
geschil in de toekomst voorkomen (dadingen);
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures,
maar met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel
kunnen lijden.
7. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door derden geen beroep worden
gedaan.
8. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur en door:
a. de voorzitter tezamen met de secretaris;
b. de voorzitter tezamen met de penningmeester;
c. de secretaris tezamen met de penningmeester.
9. Alle leden van het bestuur zijn bevoegd bij de notaris een akte van statutenwijziging te
laten opstellen.
BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 14
1. De bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter. De oproeping
gebeurt schriftelijk aan de adressen van de bestuursleden en anderen, die toegang
hebben tot de bestuursvergadering.
2. Als de voorzitter nalaat een vergadering bijeen te roepen, kunnen de overige
bestuursleden zelf tot bijeenroeping overgaan.
3. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen en bedraagt in de
gevallen zoals bedoeld in artikel 19 lid 9 en 10 ten minste veertien dagen.
4. Het bestuur vergadert zo vaak als zij dat nodig vindt, maar tenminste drie (3) keer per
jaar.
5. Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben alle bestuursleden. Geschorste
bestuursleden hebben alleen toegang tot het deel van de bestuursvergadering, waarin
de schorsing behandeld wordt. Het betreffende bestuurslid mag ten hoogste één
persoon meenemen. In dat geval moet hij of zij tenminste zeven (7) dagen
voorafgaand aan de vergadering schriftelijk bekendmaken bij het bestuur wie die
persoon is. Het bestuur mag die persoon niet weigeren.
6. Gewone leden hebben toegang tot de bestuursvergadering, maar alleen op
uitnodiging van het bestuur en alleen tot het gedeelte waarbij de aanwezigheid van
het lid van belang is.
7. Alle bestuursleden hebben stemrecht, met uitzondering van de geschorste
PK/026041.01.statw.
7
bestuursleden.
8. Een bestuurslid kan geen ander lid machtigen tot het uitbrengen van een stem in de
bestuursvergaderingen.
9. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Wanneer de
stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
10. Alle stemmingen gebeuren mondeling, tenzij een van de bestuursleden een
schriftelijke stemming wil. Schriftelijk stemmen gebeurt via gesloten briefjes.
11. Besluitvorming bij acclamatie mag.
12. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.
13. Als bij stemming over personen de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Bij
iedere herstemming valt de kandidaat met het kleinste aantal stemmen af, tot er twee
kandidaten overblijven. Over de laatste twee kandidaten vindt net zo lang
herstemming plaats, tot een meerderheid bereikt is.
14. De vergadering loopt volgens een vooraf vastgestelde agenda. Aan het begin van
iedere vergadering heeft ieder bestuurslid de mogelijkheid agendapunten toe te
voegen.
15. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde bestuursleden, ook al zijn zij niet in
vergadering bij elkaar, heeft dezelfde kracht als een besluit van de
bestuursvergadering.
16. Het tijdens de bestuursvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de
vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Wordt onmiddellijk na het
uitspreken van dat oordeel de juistheid ervan betwist door een van de aanwezigen,
dan vindt een nieuwe stemming plaats.
JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 15
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig
aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
worden opgemaakt.
3. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar haar jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het
gevoerde beleid. De algemene vergadering mag deze termijn van zes (6) maanden
verlengen, als daar noodzaak voor is. Het bestuur legt de balans en staat van baten
en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.
De jaarstukken moeten, na goedkeuring van de algemene vergadering, worden
ondertekend door alle bestuurders, met uitzondering van geschorste bestuurders.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste
twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie
onderzoekt de rekening en verantwoording van de vereniging en brengt aan de
algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. De commissie stelt voor om
het bestuur al dan niet te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid.
5. Als voor het onderzoek van de rekening en verantwoording speciale boekhoudkundige
kennis nodig is, dan kan de commissie iemand van buiten de vereniging vragen om
hulp.
Het aantrekken en bekostigen van iemand van buiten de vereniging mag alleen met
PK/026041.01.statw.
8
de goedkeuring van de algemene vergadering.
6. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en
stukken van de vereniging te geven.
7. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden herroepen, maar alleen door de benoeming van een andere commissie.
8. De vereniging is verplicht de stukken bedoeld in de leden 2 en 3 gedurende de
wettelijke termijn te bewaren.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene
vergadering gehouden, waarin onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen:
a. de benoeming van de in artikel 15 lid 4 genoemde commissie voor het volgende
verenigingsjaar;
b. voorziening in eventuele vacatures in het bestuur;
c. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk oordeelt.
4. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur van de vereniging.
5. De oproeping gebeurt schriftelijk en tenminste twee weken voorafgaand aan de
vergadering.
6. Het bestuur is verplicht op schriftelijk verzoek van tenminste één vijfde van de
stemgerechtigde leden een algemene vergadering uit te roepen, op een termijn van
niet langer dan twee weken na het verzoek. Als dat niet gebeurt, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. De oproeping moet schriftelijk
gebeuren.
7. De vergadering loopt volgens een vooraf vastgestelde agenda. Aan het begin van
iedere vergadering heeft ieder lid de mogelijkheid nog agendapunten toe te voegen.
8. De stukken, die betrekking hebben op de in de agenda genoemde punten moeten
tenminste derig (30) minuten voor aanvang tot vijftien (15) minuten na sluiten van de
vergadering op de plaats van vergadering ter inzage liggen. De leden hebben het
recht om een kopie van de besproken stukken mee te nemen voor eigen
administratie.
9. Stukken van de vereniging worden beschouwd als vertrouwelijk. Het is de leden niet
toegestaan de stukken van de vereniging voor te leggen aan derden zonder
uitdrukkelijke toestemming van het bestuur.
ALGEMENE VERGADERING – TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 17
1. Alle leden van de vereniging hebben toegang tot de algemene vergadering.
2. Een geschorst lid heeft alleen toegang tot de algemene vergadering waarin het besluit
tot schorsing wordt behandeld en mag alleen daarover het woord te voeren.
3. Over toelating van andere dan de in lid 1 en 2 bedoelde personen beslist de algemene
PK/026041.01.statw.
9
vergadering.
5. Alle leden hebben stemrecht, met uitzondering van geschorste leden, aspirant-leden,
ereleden en buitengewone leden.
6. Een stemgerechtigd lid kan één ander stemgerechtigd lid machtigen tot het uitbrengen
van zijn/haar stem tijdens de algemene vergadering. Hiervan moet een schriftelijk
bewijs worden overlegd aan het bestuur, voorafgaand aan de vergadering. De
volmacht is beperkt tot de op de agenda genoemde punten.
7. Een lid mag maximaal één machtiging van een ander lid hebben.
ALGEMENE VERGADERING – VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN
Artikel 18
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging.
Ontbreekt de voorzitter, dan treedt één van de andere bestuursleden als voorzitter op.
Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering
daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een andere,
door de voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden in
dezelfde of in de volgende algemene vergadering vastgesteld. De notulen moeten, na
goedkeuring van de algemene vergadering, worden ondertekend door alle
bestuurders, met uitzondering van geschorste bestuurders.
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19
1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.
2. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
gekregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft dan weer niemand de volstrekte
meerderheid verkregen, dan beslist het lot.
4. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen,
dan wordt het voorstel verworpen.
5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een van de stemgerechtigden een
schriftelijke stemming wenst.
6. Schriftelijke stemming gebeurt met ongetekende gesloten briefjes.
7. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke
stemming verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, óók al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit
van de algemene vergadering.
9. Een aantal besluiten moet met tenminste tweederde meerderheid genomen worden.
Deze besluiten mogen alleen genomen worden als tweederde van alle
stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
Deze besluiten zijn:
a. statutenwijziging (zie ook artikel 20)
b. ontbinding (zie ook artikel 21)
c. bestemming batig liquidatiesaldo (zie ook artikel 21)
PK/026041.01.statw.
10
10. Een aantal besluiten moet met tenminste tweederde meerderheid genomen worden,
ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
Deze besluiten zijn:
a. beroep (zie ook artikel 5)
b. vaststellen bijdragen (zie ook artikel 9 lid 1)
c. aantal bestuursleden (zie ook artikel 11 en 13)
d. behandeling van onderwerpen buiten agenda (zie ook artikel 14 en 16)
e. jaarstukken (zie ook artikel 15)
f. huishoudelijk reglement (zie ook artikel 22)
11. Alle overige besluiten moeten een meerderheid van stemmen hebben.
12. Als voor een besluit een minimum aantal mensen aanwezig moet zijn, maar dat
minimum wordt niet gehaald, dan kan een nieuwe vergadering bijeengeroepen
worden. Bij de oproeping van deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en
waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal aanwezige
stemgerechtigden. Deze tweede vergadering kan niet worden bijeengeroepen voor
besluiten zoals genoemd in lid 10.
13. Het tijdens de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door
de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Wordt onmiddellijk na het
uitspreken van het oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 20
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijzing hebben gedaan, moeten tenminste vier weken vóór de vergadering
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, naar de leden hebben verzonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging moet tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen
hebben, in een vergadering waarin tenminste tweederde van de stemgerechtigde
leden aanwezig is.
Is niet tweederde van de leden aanwezig, dan wordt tussen twee en vier weken
daarna een tweede vergadering bijeengeroepen.
4. Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat van de wijziging een notariële akte is
opgemaakt.
ONTBINDING – BESTEMMING BATIG SALDO
Artikel 21.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
2. Een eventueel batig saldo na vereffening vervalt aan diegenen die ten tijde van het
besluit tot ontbinding lid waren. Elk lid ontvangt een gelijk deel. In overleg kan het
geheel of een gedeelte worden aangewend voor zodanige doeleinden die het meest
met het doel van de vereniging overeenstemmen.
3. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten
PK/026041.01.statw.
11
voor zover mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam
worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 22
1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, of met de statuten.
3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met het huishoudelijk reglement van
de Organisatie LOTUS.
GESCHILLEN
Artikel 23
Geschillen over deze statuten en het huishoudelijk reglement zijn onderworpen aan de
uitspraak van het bestuur, behoudens beroep op de algemene vergadering. Hangende
een beroep op deze vergadering, blijft de uitspraak van het bestuur van kracht.
ALGEMEEN
Artikel 24
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur tot de eerstvolgende
algemene vergadering.
In die gevallen waarin deze statuten afwijken van de statuten van de Organisatie LOTUS
gelden de statuten van de Organisatie LOTUS.
SLOT AKTE
Waarvan akte is verleden te Ede op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De
verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de verschenen
persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.